Nazwy ulic w Brwilnie nadane oficjalnie

UCHWAŁA NR 13/III/14

RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi BRWILNO gmina Stara Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się nazewnictwo ulic w miejscowości BRWILNO.

§ 2. Drogom w miejscowości Brwilno nadaje się nazwy przedstawione w wykazie nazw ulic w miejscowości Brwilno, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Lokalizację oraz nazwy ulic, o których mowa w § 2, ilustruje załącznik graficzny,

stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, składający się z 1 arkusza.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady
Wojciech
Mieczysław Żółtowski

Załącznik Nr 2:

 

pobierz: UCHWAŁA NR 13/III/14 RADY GMINY STARA BIAŁA [PDF]
pobierz: Brwilno – nazwy ulic [JPG]
pobierz: Brwilno – nazwy ulic [PDF]